Chuyên mục: Java

Java là một ngôn ngữ lập lập trình, được phát triển bởi Sun Microsystem vào năm 1995, là ngôn ngữ kế thừa trực tiếp từ C/C++ và là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Ngoải ra, Java cũng là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong giới lập trình viên. Vì vậy, nắm chắc ngôn ngữ này sẽ là một lợi thế không hề nhỏ cho lập trình viện. Hãy cùng học rộng, hiểu sâu, tìm hiểu bản chất của ngôn ngữ lập trình này cùng với kieblog nhé!.